Kvalitetsarbete

Ett genomtänkt kvalitetsarbete

Akuttandläkarna i Västberga följer eller överträffar de lagar, förordningar och rekommendationer som finns för tandvårdsverksamhet i Sverige.

Hygien och smittskydd

Inom tandvården är det mycket viktigt att hålla en hög standard och kvalitet inom området hygien och smittskydd. Vi har därför en kontinuerlig kontroll av alla processer som har betydelse inom området.

Våra rutiner är dokumenterade och uppfyller eller överträffar myndigheternas krav på hygien och smittskydd.

Mål

Genom rutiner och kontroller ser vi till att bästa möjliga smittskydd uppnås.
Det innebär att vi:

Förhindrar att smitta förs från patient till patient, från patient till personal eller från personal till patient.
Förebygger infektiösa komplikationer i samband med behandling.
Håller en standard som överträffar myndigheternas krav inom området hygien och smittskydd.

Miljö och arbetsmiljö

 • Vid val av kemiska produkter har vi dokumenterade rutiner som leder till minsta möjliga risk för miljö, personal och patienter.
 • Vi har rutiner och teknologi som innebär minimala utsläpp av miljöfarliga och hälsovådliga ämnen.
 • Alla våra rutiner och processer är dokumenterade och uppfyller eller överträffar myndigheternas krav på miljö och arbetsmiljö.
 • Vi reviderar våra rutiner inom miljö och arbetsmiljö minst en gång per år.
  Vi använder ej amalgam som tandfyllnadsmaterial (en fyllning innehåller lika mycket kvicksilver som 200 lysrör).
 • Vi källsorterar allt avfall enligt kretsloppsmetoden.
 • Vårt arbetsmiljöarbete innebär ökad trivsel och färre arbetsskador.
 • Vi strävar efter att, där det är möjligt, byta ut engångsprodukter mot flergångsalternativ.

Mål

Genom rutiner och kontroller skall vi se till att miljön blir så säker som möjligt.
Mål som vi också har är att vi:

 • Renar allt avfallsvatten till mer än 99 procent från kvicksilverrester.
 • Begränsar riskerna för allergiska reaktioner för kemiska ämnen.
 • Undviker arbetsskador hos personal.
 • Genom miljöavtal med Sweden Recycling får vi en avfallshantering som innebär minsta möjliga miljöbelastning.
 • Personal som har inflytande, varierat arbete samt chans till utveckling.
 • Håller en standard som uppfyller myndigheternas krav inom området miljö och arbetsmiljö.

Utrustning & materielhantering

 • Alla utrustningar har serviceavtal och kontrolleras regelbundet enligt tillverkarnas rekommendationer.
 • Samtliga på kliniken är utbildade i användandet av våra utrustningar.
 • All utrustning som införskaffas har användaranvisningar på svenska.
 • Vi använder materiel som har vetenskaplig dokumentation eller lång beprövad erfarenhet.
 • Alla produkter vi använder är godkända enligt europeisk standard (CE-märkta).
 • Hela teamet får kontinuerligt utbildning rörande de material vi använder på kliniken.

Mål

 • Genom våra rutiner säkerställer vi bästa möjliga diagnostik och behandling för våra patienter.
 • All personal är utbildad i handhavande av våra utrustningar. Det garanterar maximal säkerhet i användandet.
 • Vi skall hålla en standard som uppfyller eller överträffar myndigheternas krav inom området.
 • Att säkerställa bästa möjliga behandlingsresultat och högsta möjliga säkerhet för våra patienter.
 • Kompetent personal som använder materialen ger långvarigt goda behandlingsresultat.
 • Vi skall hålla en standard som uppfyller eller överträffar myndigheternas krav inom området dentala material.

Journalföring

Inom tandvården är det mycket viktigt att hålla en hög standard för journalföring. Vi har därför en kontinuerlig kontroll av alla de processer som har betydelse inom området.
Alla våra rutiner är dokumenterade och uppfyller eller överträffar myndigheternas krav på journalföring

All personal är noggrant informerade om sekretesslagstiftningen och väl medvetna om att sekretessbrott medför personliga följder.

Mål

Genom rutiner och kontroller skall vi se till att bästa möjliga journalföring uppnås.

Vi ser alltid till att:

 • Hålla en standard som överträffar myndigheternas krav inom området journalföring.
 • Säkerställa adekvat vård genom noggrant och systematiskt genomförande av journalanteckningar.
 • Skydda patienternas integritet.
 • Säkerställa patientomhändertagandet genom säkra remissrutiner.
 • Tidigt upptäckta sjukdom i munnen genom noggranna hälsokontroller och undersökningar.

Delegering

 • Varje medarbetare har en plan för kompetensutveckling.
 • Vårt arbetssätt erbjuder vård med optimalt omhändertagande och maximal säkerhet.

Mål

Verksamheten skall uppfylla kraven för god vård vid delegering.
Vården skall vara av god kvalitet samt tillgodose patienternas behov av trygghet.
Varje medarbetares kompetens skall utvecklas så att vår klinik kan erbjuda bästa möjliga vård i alla situationer.

Säkerhet (HLR, brand, stöld, IT, läkemedel)

Hela teamet är utbildat i hjärt/lungräddning.
Vi genomför regelbundet livräddningsövningar och brandövningar.
Vi har brandvarnare och utrustning för att släcka bränder i såväl lokaler som inventarier.
Våra säkerhetsrutiner för läkemedelshantering uppfyller eller överträffar myndighetskraven.
Vi har rutiner och utrustning som innebär lägsta möjliga strålningsnivåer vid röntgenundersökningar.
Vi uppdaterar våra säkerhetsrutiner regelbundet.

Mål

Teamet skall kunna hantera alla akuta fall av sjukdom som till exempel hjärtinfarkt, hjärtstillestånd och allergisk chock.
Vi har en beredskapsplan vid händelse av brand som innebär att vi snabbt kan evakuera lokalerna.
Våra säkerhetsrutiner skall innebära maximal säkerhet för såväl våra patienter som teamet.